Polityka Jakości i BHP

Poleko Budownictwo Sp. z o.o. jest firmą oferującą swoje usługi w zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych. Firma zatrudnia doświadczoną oraz wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami. Spółka dąży do nawiązania długoterminowej współpracy z Klientami poprzez budowanie zaufania oraz spełnianie najwyższych wymogów i standardów stawianych przez zleceniodawcę. Wszystkie działania Spółki Poleko Budownictwo Sp. z o.o. są zorientowane na dostarczenie usług najwyższej jakości przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Spółki, deklarujemy:

 • utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015 oraz wymagań kontraktowych NATO AQAP 2110:2016 jak i Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP 45001:2018,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Spółce,
 • konsultacji i partycypacji pracowników,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy,
 • ciągłej poprawy i aktualizacji systemu komunikacji w celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego oraz uciążliwości pracy,
 • zapewnienia właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe,
 • szkolenia i podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Spółce,
 • zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania Klienta,
 • dostarczanie wyrobów najwyższej jakości na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Spółce,
 • zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania Klienta,
 • dostarczanie wyrobów najwyższej jakości na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju.

Zarząd zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i BHP, zgodnego z normami PN EN ISO 9001:2015 i BHP 45001:2018 oraz wymagań kontraktowych NATO AQAP 2110:2016.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Poleko Budownictwo Sp. z o.o.

Stanisław Poniewierka
Prezes Zarządu

11.12.2023