RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjnych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej zwanego jako: „RODO”) oraz na podstawie przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez spółkę Poleko Budownictwo sp. z o.o.

 1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Poleko Budownictwo sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie (81-838) przy al. Niepodległości 761 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000510289, o numerze NIP: 957-107-37-64, REGON: 222090416 (zwana dalej Poleko Budownictwo)

Telefon: + 48 58 325 58 20

email: biuro@poleko.eu

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze
i z jakiego powodu Poleko Budownictwo przetwarza Państwa dane osobowe.

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. W przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poleko Budownictwo np. w związku z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych, ZUS itd., podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawne związane z prawnie uzasadnionym interesem Poleko Budownictwo  w postaci: umożliwienia korzystania Państwu ze strony internetowej Poleko Budownictwo, zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, doboru usług do Państwa potrzeb, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe (do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu), podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

 1. Kategorie przetwarzanych danych

W zależności od łączących Państwa z Poleko Budownictwo relacji, Poleko Budownictwo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub osób trzecich: dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL), dane socjo-demograficzne (np. obywatelstwo, forma zatrudnienia), dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji), dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów, informacje finansowe), dane audiowizualne (np. dane
z monitoringu).

 1. Odbiorcy danych

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Poleko Budownictwo lub innym odbiorcom danych np. firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, likwidatorom szkód. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Poleko Budownictwo i tylko zgodnie z poleceniami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państw trzecich nastąpi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe związane z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie/negocjacje  dotyczące zawarcia umowy zostały zakończone bezskutecznie, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania treści na stronie internetowej dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu wizyty na stronie.
W przypadku zapisania danych w plikach cookies, dane usuwane są najpóźniej po 180 dniach.

 •  Państwa prawa

Przysługują Państwu prawa do:

 1. dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) Państwa danych;
 3. usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. sprzeciwu „marketingowego” wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, Poleko Budownictwo zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
 6. sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku powinni Państwo opisać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Poleko Budownictwo przetwarzania objętego sprzeciwem. Poleko Budownictwo przestanie przetwarzać  Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez nią Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. otrzymania od Poleko Budownictwo Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Państwa zdaniem Poleko Budownictwo przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Poleko Budownictwo lub pod adres email: biuro@poleko.eu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Poleko Budownictwo (adres w punkcie I).